Služby

V oblasti katastra nehnuteľností

• vyhotovenie geometrických plánov (ďalej len GP)
• GP na rozdelenie nehnuteľností
• GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
• GP na zriadenie vecného bremena k pozemkom
• GP na obnovenie pôvodných pozemkov
• GP na zameranie novostavieb ku kolaudácii
• Vytyčovanie hraníc pozemkov

V oblasti inžinierskej geodézie

• polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady
• vytyčovanie stavieb a inžinierskych sietí
• zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón)
• merania pre výpočet kubatúr
• merania žeriavových dráh
• komplexná dodávka geodetických prác od projektovania, počas výstavby, až po kolaudáciu

Iné práce

• realitná činnosť
• poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľností (pre zápis nehnuteľností a stavieb do katastra)